Mission Possible

Missie - Doelstellingen Mission Possible Nederland

De missie van Mission Possible is het verlenen van psychologische, materiële en juridische hulp aan probleemgezinnen en het ondersteunen van deze gezinnen in het opvoeden van hun kinderen zodat deze risico-kinderen een volwaardig leven leiden zonder de maatschappij tot last te zijn. Dit doen we vanuit christelijke bewogenheid. In navolging van de opdracht van Jezus zien wij het als onze opdracht om te zien naar de armen en verdrukten.

Mission PDoneer nuossible Nederland heeft ten doel het verlenen van financiële steun aan organisaties van Mission Possible in de regio Oost-Europa en landen van de voormalige Sovjet Unie voor het organiseren van activiteiten ter verbetering van de toekomst van kansarme kinderen en jongeren ongeacht ras, geloof of politieke overtuiging alsmede het verrichten van al hetgeen dat met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Mission Possible Nederland tracht haar doel onder meer te bereiken door:
a. het werven van donateurs, fondsen en sponsors
b. het organiseren van activiteiten die geld en/of goederen genereren
c. het verzorgen van public relations
d. het onderhouden van contacten met de overheid en organisaties in de landen in Oost-Europa en de voormalige Sovjet Unie, alwaar Mission Possible een organisatie heeft
e. het leggen en onderhouden van contacten en het samenwerken met derden